INFORMACJA O PRZYJĘCIACH DO SŁUŻBY W POLICJI w 2024 r. - Praca - służby mundurowe - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca - służby mundurowe

INFORMACJA O PRZYJĘCIACH DO SŁUŻBY W POLICJI w 2024 r.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ROKU 2024.

Planowane są przyjęcia w następujących terminach:
 
 
04 marca 2024
24 kwietnia 2024
08 lipca 2024
09 września 2024
30 października 2024
30 grudnia 2024

w następujących jednostkach:

 • Oddział Prewencji Policji w Szczecinie,
 • Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Świnoujściu i Koszalinie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie, Choszcznie, Drawsku Pom., Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pom., Kołobrzegu, Łobzie, Myśliborzu, Policach, Pyrzycach, Sławnie, Szczecinku, Stargardzie, Świdwinie, Wałczu,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

WYMOGI FORMALNE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2023 poz. 171 z późn. zm.) służbę w Policji może pełnić osoba która:

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

 • posiada nieposzlakowaną opinię,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzysta z pełni praw publicznych,

 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,

 • daje rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,

 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

Dokumenty przyjmowane są przez cały rok w dni robocze.

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji mogą złożyć wymagane dokumenty w:

- Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, pokój nr 2;

- komendzie powiatowej lub miejskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dokumenty należy składać osobiście.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

1. Złożenie wymaganych dokumentów

Kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

- podanie o przyjęcie do służby (PLIK DO POBRANIA NA DOLE STRONY),

- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (PLIK DO POBRANIA NA DOLE STRONY),

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, (punktacja z tytułu wykształcenia) pdf

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

- kserokopię książeczki wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i  uprawnienia (wykaz uprawnień podlegających ocenie w systemie punktowym) pdf

2. Test wiedzy

Test wiedzy sprawdza poziom wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania Policji. Przeprowadzany jest w Szkole Policji lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Test ma charakter rankingowy. Przykładowa baza pytań oraz wykaz aktów prawnych umieszczona jest na stronie internetowej Akademii Policji w Szczytnie www.akademiapolicji.edu.pl/dobor-do-policji

Podkreślić należy, że w przypadku gdy kandydat w trakcie przeprowadzania testu wiedzy korzysta z pomocy innych osób, posługuje się urządzeniami do przekazu, odbioru lub zapisu informacji, zakłóca w inny sposób przebieg testu, kandydat otrzymuje negatywny wynik tego etapu.

3. Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej polega na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Test ma na celu sprawdzenie szybkości, zwinności, siły i motoryki kandydata. Test przeprowadzany jest w Szkole Policji lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny wynoszący 1 min 41 s. Kandydat, który uzyska negatywny wynik z testu sprawności fizycznej, może ponownie ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji po upływie 2 miesięcy od dnia egzaminu.

Kandydaci do służby w Policji chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do pokonania toru przeszkód, mają taką możliwość w :

poniedziałki o godz. 16:00

 oraz

środy o godz. 12:00

w hali sportowej KMP w Szczecinie ul. Kaszubska 35 (wejście od ul. Potulickiej).

Chęć udziału w zajęciach proszę potwierdzić w Zespole Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Szczecinie telefonicznie pod numerem 47 78 11 235 lub pocztą e-mail: dobor@sc.policja.gov.pl (liczba miejsc ograniczona).

Na hali sportowej wymagane jest obuwie zmienne z niebrudzącą podeszwa, nie zostawiającą śladów na parkiecie.

4. Test psychologiczny

Test psychologiczny bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Do testu przystępuje kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej. Test przeprowadzany jest przez psychologa. Test przeprowadza się metodami badawczymi takimi jak test, kwestionariusz, wywiad, obserwacja. Pozytywny wynik testu zachowuje ważność przez 24 miesiące. Kandydat, który uzyska negatywny wynik z testu psychologicznego, może ponownie ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji po upływie 10 miesięcy od dnia egzaminu.

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata do służby w Policji i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywację do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

6. Ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

7. Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Postępowanie sprawdzające rozpoczyna się w chwili złożenia przez kandydata wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostępu do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Kandydaci są informowani o terminie i miejscu złożenia wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego (DRUK ANKIETY BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO DO POBRANIA NA DOLE STRONY).

 

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI

 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (t.j. Dz.U. 2023, poz. 606)
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. 2023, poz. 171)

UPOSAŻENIE POLICJANTÓW

Wynagrodzenie funkcjonariuszy pełniących służbę w KPP/KMP

 

Kursant

(podczas kursu podstawowego)

Policjant

(po ukończeniu kursu podstawowego)

do 26 roku życia

5464 zł netto

5849 zł netto

powyżej 26 roku życia

5073 zł netto

5408 zł netto

 

Wynagrodzenie funkcjonariuszy pełniących służbę w OPP w Szczecinie

 

Kursant

(podczas kursu podstawowego)

Policjant

(po ukończeniu kursu podstawowego)

do 26 roku życia

5464 zł netto

6304 zł netto

powyżej 26 roku życia

5073 zł netto

5803 zł netto

 

 

 

Pliki do pobrania:

Informator dla kandydatów

 

- wzór podania - pobierz

- kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji - pobierz

- formularz Ankiety Bezpieczeństwa Osobowegopobierz w formacie -    pdf

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA UZYSKAĆ:

 

 • osobiście w Zespole Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, pokój nr 2,

  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

 • w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

 • pod numerem telefonu:

  47 78 12 000

  47 78 11 261

  47 78 11 235

  47 78 11 253

  47 78 11 256

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 04.01.2021
Data modyfikacji : 25.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Magdalena Miszczak
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski

Nawigacja

do góry