Praca – służba cywilna - Praca - służba cywilna - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca - służba cywilna

Praca – służba cywilna

Służba cywilna
 
Informacja dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w korpusie Służby Cywilnej
 
ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REGULUJE
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
Zgodnie z art. 4 ww. Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:
 
  1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Komendant Wojewódzki Policji organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
 
Ogłoszenia o naborze do służby cywilnej zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://nabory.kprm.gov.pl/
 
Dokumenty należy składać:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Wydział Kadr i Szkolenia
70-515 Szczecin
ul. Małopolska 47
 
Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze jego wynik jest upowszechniany poprzez umieszczenie go 
w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie, a także przez opublikowanie go na stronach Biuletynu.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie z zastosowaniem metod i technik selekcji i ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata.
 
Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
-         określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
-         informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
-         uzasadnienie dokonanego wyboru.
 
Informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 
LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W SZCZECINIE:
- oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego),
- oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niekompletna – brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje własnoręcznie podpisanych oświadczeń,
- osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia,
- zgłoszona oferta pracy nie wskazuje konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia.
 
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ROZPATRZENIU PODLEGAJĄ TYLKO OFERTY ZAWIERAJĄCE PODPISANĄ WŁASNORĘCZNIE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
 
WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA KWP W SZCZECINIE ŻYCZY POWODZENIA WSZYSTKIM KANDYDATOM ZGŁASZAJĄCYM SIĘ DO NABORU.

 

Metryczka

Data publikacji : 15.03.2007
Data modyfikacji : 07.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Wróbel Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski

Nawigacja

do góry