Komunikaty o naruszeniu danych osobowych

Komuniakt z dnia 25.05.2022 r o naruszeniu danych osobowych

 Realizując obowiązek wynikający z art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019r. poz.125), informuje, że dniu 13.maja.2022r. w Komendzie  Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, stwierdzono naruszenie ochrony danych osobowych.

Naruszenie ochrony danych, polegało na nieumyślnym utraceniu danych osobowych sześciu mężczyzn, na skutek zagubienia notatnika służbowego, w którym znajdowały się ich dane, dotyczy to osób które w okresie od 14.czerwca.2021r do 28.czerwca.2021r oraz od 02.września.2021r do 03.września.2021r były legitymowane, lub wobec których były podejmowane interwencje policyjne, w tym domowe, na terenie Szczecina. Notatnik służbowy zawierał takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL . Z uwagi na brak możliwości ustalenia czy w zaginionym dokumencie znajdowały się także inne dane takie jak: seria i numer dokumentu tożsamości, imiona rodziców, dane dotyczące zatrzymania i kwalifikacji prawnej zatrzymania, dane o popełnionych wykroczeniach i postępowaniach mandatowych, dane dotyczące interwencji policyjnych w tym domowych, uprzejmie informuje, iż mogło dojść do utracenia również tych danych co skutkuje naruszeniem poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową.

Niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia, Administrator Danych osobowych w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych i zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków oraz zapobiegania naruszeń w przyszłości podjął niezwłocznie adekwatne środki organizacyjne i administracyjne, poprzez polecenie zwiększenia nadzoru nad zabezpieczeniem dokumentacji służbowej, w której przetwarzane są dane osobowe podczas pełnienia służby, cykliczną kontrolę rejestru zdawania notatników służbowych, a także polecenie ponownego przeprowadzenia szkolenia w zakresie właściwego przetwarzania danych osobowych przez funkcjonariuszy Policji.

Należy podkreślić, że każda utrata poufności danych osobowych niesie za sobą wzrost ryzyka kradzieży tożsamości oraz nieuprawnionego jej wykorzystania poprzez np. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki. Większość instytucji finansowych weryfikuje tożsamość wykorzystując informacje z rejestrów publicznych, co pozwala na potwierdzenie wewnętrznej spójność zestawu danych, w szczególności imienia, nazwiska, numeru PESEL i numeru dowodu osobistego, jednak niektóre instytucje finansowe nie przeprowadzają takiej weryfikacji, co umożliwia np. zaciągnięcie pożyczki na imię, nazwisko, odpowiadający im numer PESEL i niewłaściwy (nieistniejący w obrocie prawnym) numer dowodu. Istotne jest, iż numer dowodu osobistego można bez przeszkód wygenerować tak. aby jego struktura odpowiadała obowiązującym w tym zakresie wymaganiom.

Następstwem naruszenia Pana danych osobowych może być:

 • założenie na Pana dane osobowe konta internetowego (np. w serwisach społecznościowych, poczty elektronicznej), podszycie się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia od Pana dodatkowych określonych informacji (np. danych do logowania, szczegółów karty kredytowej),
 • wykorzystania Pana danych do zarejestrowania karty telefonicznej typu prepaid, która może posłużyć do celów przestępczych,
 • podjęcie przez osoby trzecie próby uzyskania na Pana szkodę, pożyczek w instytucjach pozabankowych np. przez Internet lub telefonicznie, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości,
 • osoby trzecie mogą podjąć próbę uzyskania dostępu do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych i uzyskać wgląd do danych o Pana stanie zdrowia, ponieważ czasem dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać, potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL,
 • Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez osobę trzecią do próby wyłudzenia ubezpieczenia,
 • Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane np. do oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego, tym samym skorzystać z Pana praw obywatelskich,
 • osoby trzecie mogą podjąć próbę zawarcia na Pana szkodę umów cywilno-prawnych, np. najmu nieruchomości,
 • Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez osoby trzecie do ukrycia swojej tożsamości, np. przy otrzymywaniu mandatu.

W celu ochrony przed kradzieżą tożsamości zasadne jest utrzymywanie zwiększonego poziomu ostrożności i uwagi. W celu minimalizacji skutków naruszenia ochrony  danych może Pan podjąć następujące działania:

 • Zachować szczególną ostrożność w przypadku wszelkich aktywności wymagających podawania danych osobowych (nie tylko w Internecie). Nie należy podawać danych osobowych osobom trzecim, zwłaszcza nieznajomym kontaktującym się z nami korespondencyjnie, przez domofon, internet lub telefon.
 • Skorzystać z bezpłatnego zastrzeżenia swojego nr PESEL. Możesz to zrobić przy użyciu formularza na https://www.bezpiecznypesel.pl/pesel/. Partnerzy Systemu Bezpieczny Pesel (firmy pożyczkowe z sektora pozabankowego) zostaną poinformowani, że Twój numer PESEL jest zastrzeżony. Zastrzeżenie może Pan bezpłatnie cofnąć w każdej chwili. Ponadto, może Pan zastrzec swoje dane na stronie: obywatel.gov.pl oraz chronPESEL.pl..
 • Rozważyć skorzystanie z usług Krajowego Rejestru Długów — załóż konto w Serwisie Ochrony Konsumenta (www.konsument.krd.pl). Z usług KRD korzystają banki, operatorzy telekomunikacyjni, czy dostarczyciele telewizji. Przed udzieleniem kredytu lub sprzedaży usługi z odroczoną płatnością, sprawdzają naszą rzetelność finansową w biurze informacji gospodarczej KRD.
 • Rozważyć skorzystanie z Alertów BIK. Alerty informują o próbach zaciągania zobowiązań na dane konkretnej osoby, a także próbach zawarcia umów z operatorami sieci komórkowych czy dostawcami mediów. Ostrzeżenia przychodzą w formie SMS i e-mail.
 • Można dokonać sprawdzenia historii kredytowej w BIK. Jeśli uruchomi Pan Alerty, może Pan  sprawdzić całą swoją historię kredytową w BIK. W ten sposób potwierdzi Pan, że na Pana PESEL nie zostało wcześniej zaciągnięte jakiekolwiek zobowiązanie. Istotne jest, że Biuro Informacji Kredytowej współpracuje z całym sektorem bankowym i większością firm pożyczkowych. Dane można sprawdzić rejestrując się na www.bik.pl i pobierając raport.
 • Jeśli otrzyma Pan prośbę o pożyczkę, proszę nie działać pochopnie. Sprawdzić czy osoba, która do Pana napisała lub której prośba dotyczy rzeczywiście potrzebuje naszej pomocy
 • Można zastrzec dowód osobisty. W przypadku podejrzenia, że przestępcy na podstawie posiadanych danych podrobili Pana dowód osobisty, może Pan zastrzec dokument w Systemie Dokumenty Zastrzeżone prowadzonym przez Związek Banków Polskich. W przypadku, gdy sprawdzenie w rejestrze dokumentów zastrzeżonych da wynik pozytywny, umowa na taki numer dowodu nie będzie mogła zostać zawarta. Lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób znajduje się pod adresem https://dokumentyzastrzezone.pl/lista-bankowzastrzegaiacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/.

Niektóre wskazane usługi mogą być płatne zgodnie z cennikiem ich dostawcy. Jeśli dowie się  Pan o wykorzystaniu swoich danych osobowych przez osobę nie uprawnioną, prosimy o jak najszybsze przekazanie nam tej informacji.

Administrator Danych Osobowych zapewnia, iż zostały podjęte niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem mł. insp. Tomaszem Kopka, zastępcą Inspektora Danych Magdaleną Woźniak adres email: iod.kwp@policji.gov.pl, tel. 47-7811570, 47-7811573.

Jednocześnie informuję, że o przedmiotowym naruszeniu został powiadomiony organ nadzorczy - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie trwają czynności prowadzone przez Inspektora Ochrony Danych zmierzające do wyjaśnienia przedmiotowego zdarzenia.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.                                        

 

 

Metryczka

Data publikacji : 26.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry