Ewidencje i rejestry prowadzone przez wydziały KWP w Szczecinie - Ewidencje i rejestry - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry prowadzone przez wydziały KWP w Szczecinie

Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
Dziennik podawczy korespondencji jawnej wpływającej do Komendanta i Pierwszego Zastępcy
Dziennik podawczy korespondencji niejawnej wpływającej do Komendanta i Pierwszego Zastępcy
Ewidencja wyjść w godzinach pracy kierownictwa KWP w Szczecinie
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
Wykaz wydanych delegacji
Ewidencja czasu pracy kadry kierowniczej KWP w Szczecinie
Ewidencja czasu pracy Kierownictwa KWP w Szczecinie

Sekretariat Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
Dziennik podawczy korespondencji jawnej wpływającej do Zastępców KWP
Dziennik podawczy korespondencji niejawnej wpływającej do Zastępców KWP
Ewidencja sprzętu kwaterunkowego
Wykaz wydanych delegacji

Wydział Kryminalny
Rejestr teczek jawnych
Książka wyjść pracowników
Rejestr delegacji
Rejestr urlopów
Rejestr informacji koordynacyjnych
Rejestr pieczątek i referentek
Rejestr nadgodzin
Dziennik korespondencyjny
Dziennik podawczy
Dziennik przepisów
Książka doręczeń
Lista obecności
Dziennik stanowiska ODN
Książka wydawania broni
Książka broni zdeponowanej
Ewidencja sprzętu
Skorowidz imienny


Wydział Wywiadu Kryminalnego 
Dziennik korespondencji wpływającej
Dziennik korespondencyjny
Dziennik podawczy
Dziennik podawczy KCIK
Dziennik przepisów Naczelnika
Dziennik stanowiska komputerowego ODN
Ewidencja czasu pracy
Ewidencja policjantów/pracowników skierowanych na badania
Ewidencja sprzętu biurowego
Karty urlopowe
Książka inwentarzowa (książki z biblioteki)
Książka doręczeń przesyłek
Książka ewidencji kluczy
Książka ewidencji pieczęci i stempli w jednostce użytkującej
Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej - Łączność i Informatyka
Książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej - Zaopatrzenie 
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
Książka wyjść w godzinach służbowych
Rejestr korespondencji wpływającej
Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
Wykazy przesyłek (nadanych, wydanych i poleconych)
Zeszyt absencji policjantów
Zeszyt absencji pracowników
Zeszyt delegacji
Zeszyt zwolnień lekarskich
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów MSWiA
Dziennik przepisów Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
Dziennik przepisów innych instytucji
Rejestr druków Pkr-1
Ewidencja napraw i modernizacji sprzętu informatycznego
Dzienniki szkoleń
Dziennik odpraw wydział

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy 

 Książka osób zatrzymanych

 Rejestr skarg i wniosków

 Dziennik ewidencyjny

 Rejestr telegramów o środkach zapobiegawczych

Księga dowodów rzeczowych WMN

 Ewidencja osób przebywających w WMN

 Rejestr delegacji

 Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych

 Ksiązki ewidencji sprzętu

 Ewidencja osób upoważnionych do zapytań do KCIK

 Rejestr dysponowania pojazdami służbowymi

 Ewidencja osób upoważnionych i użytkowników końcowych

 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Wykaz zbiorów danych osobowych

Wykaz budynków, pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą 
Dziennik korespondencyjny 
Dziennik przepisów 
Ewidencja czasu pracy na stanowiskach ODN 
Ewidencja nadgodzin 
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych 
Książka doprowadzeń osób 
Książka doręczeń 
Książka dyspozytora 
Książka ewidencji kluczy 
Książka ewidencji kluczy do stanowisk ODN 
Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego 
Książka ewidencji sprzętu technicznego 
Książka ewidencji sprzętu komputerowego 
Książka ewidencji urządzeń infrastruktury technicznej 
Książka kontroli osób zatrzymanych 
Książka odpraw konwojowych 
Książka wydania broni 
Lista obecności 
Rejestr dokumentów przekazanych 
Rejestr informacji koordynacyjnych 
Rejestr pieczątek i referentek 
Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia post. przyg. 
Rejestr Stp 
Rejestr śledztw i dochodzeń 
Rejestr teczek jawnych 
Rejestr telegramów 
Rejestr urlopów i zwolnień lekarskich 
Rejestr wezwań 
Skorowidz 
Skorowidz RSD 
Wykaz przesyłek wychodzących 
Zeszyt delegacji


Wydział do Walki z Korupcją 
Dziennik korespondencyjny
Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
Dziennik przepisów MSWIA
Dziennik przepisów KWP
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów Naczelnika tut. Wydziału
Zeszyt kontroli Wydziału 
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
Książka kontroli sanitarnej
Książka ewidencji kluczy
Książka odpraw służbowych
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (kwaterunek)
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (Łączność i Informatyka)
Książka wyjść 
Książka ewidencji wejść i wyjść do strefy bezpieczeństwa
Książka ewidencji pobierania kart do tankowania pojazdów służbowych
Książka ewidencji zgłoszeń – telefon zaufania
Rejestr delegacji
Ewidencja czasu pracy
Ewidencja policjantów/pracowników cywilnych skierowanych na badania
Raporty urlopowe
Ewidencja książek z biblioteki 
Książka doręczeń przesyłek
Rejestr ewidencji pieczęci i stempli
Wykazy przesyłek (nadanych, poleconych, wydanych)
Rejestr teczek jawnych
Rejestr zwolnień lekarskich policjantów/pracowników cywilnych
Rejestr urlopów policjantów/ pracowników cywilnych
Książka, rejestr śledztw i dochodzeń
Książka dowodów rzeczowych
Zeszyt ewidencji magazynu dowodów rzeczowych 
Rejestr „STP”
Rejestr zażaleń na zatrzymania
Rejestr czynności sprawdzających
Książka kontroli osób zatrzymanych
Książka służby konwojowej
Książka doprowadzeń osób
Książka odpraw konwojowych
Księga druków ścisłego zarachowania
Lista obecności

Wydział Techniki Operacyjnej 
Dziennik administratora lokalnego ODN – tajny
Dziennik stanowiska ODN – tajny
Dziennik ewidencji kluczy ODN - tajny
Dziennik ewidencji pobytu w strefie 2 UMR 
Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów
Dziennik korespondencji
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów MSWiA
Dziennik przepisów Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
Dziennik stanowiska ODN
Dziennik systemu UMR
Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych
Dzienniki szkoleń
Ewidencja sprzętu w użytkowaniu
Ewidencja wydania kluczy do ODN
Ewidencja delegacji
Książka sprzętu, materiału w jednostce użytkującej
Książka środków trwałych
Książka depozytowa
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – uzbrojenie 
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
Książka wydania broni z pododdziału
Książka dyspozytora
Książka wyjść i przyjść do Wydziału Techniki Operacyjnej
Książka dyspozytora
Książka doręczeń
Rejestr wydawania poczty
Rejestr kart ewidencyjnych
Rejestr protokołów likwidacji składników majątku ruchomego
Rejestr protokołów szkody
Rejestr wydawanych skierowań na badania profilaktyczne, wstępne i kontrolne
Rejestr urlopów i zwolnień lekarskich
Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
Wykaz przesyłek nadanych
Wykaz przesyłek poleconych

Laboratorium Kryminalistyczne
Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
Rejestr obiektów badań
Książka doręczeń
Dziennik przepisów
Dziennik przepisów niejawnych
Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów
Dziennik korespondencyjny (zastrzeżone)
Wojewódzka Registratura Daktyloskopijna
DONHIT -rejestracja danych dot. śladów linii papilarnych w wojewódzkim zbiorze śladów NN
Rejestr(y) eksperta (prowadzony indywidualnie przez każdego z ekspertów kryminalistyki)
Ewidencja odczynników i materiałów Pracowni Biologii
Książka ewidencji substancji odurzających, psychotropowych i prekursorów będących na stanie Pracowni Chemii
Książka ewidencji substancji bardzo toksycznych i żrących oraz metanolu
Spis odczynników będących na stanie Pracowni Chemii
Pracownia Broni i Balistyki:
Ewidencja wzorców broni palnej
Książka wydania wzorców broni z magazynu
Księga wzorców amunicji
Książka zużycia wzorców amunicji
Książka ewidencji uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego w użytkowaniu LK KWP w Szczecinie
Książka wydania broni z pododdziału
Książka ewidencji materiałów jednostce użytkującej
Książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu:
Sprzętu informatycznego i środków łączności
Techniki specjalnej
Sprzętu kwaterunkowego
Sprzętu gospodarczego i kulturalno-oświatowego
Sprzętu inwestycyjnego i p-poż
Sprzętu żywnościowego i mundurowego
Materiałów


Wydział Prewencji 
Dziennik korespondencyjny
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów MSWIA
Ewidencja wyjść
Książka doręczeń
Książka ewidencji kluczy
Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
Książka ewidencji sprzętu łączności i informatyki
Książka stanu sprzętu uzbrojenia
Rejestr delegacji
Rejestr nadgodzin
Skorowidz
Upoważnienia
Zeszyt odpraw wydział

Sztab Policji 
Dziennik korespondencji
Dziennik korespondencji niejawnej
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów KWP
Dziennik przepisów MSWiA
Dziennik ODN
Dziennik szkolenia
Ewidencja obecności
Ewidencja wydanych delegacji
Ewidencja pieczęci
Ewidencja zwolnień lekarskich
Ewidencja księgozbiorów wydziału
Książka przebiegu służby
Książka wydawania broni
Książka kontroli stanu uzbrojenia
Książka śmigłowca
Książka dyspozytora
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka wyjść w godzinach służbowych
Książka wydawania kluczy
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
Rejestr telegramów
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych, teczek
Rejestr wydanych upoważnień
Rejestr lotów śmigłowca
Skorowidze
Zeszyt odpraw

Wydział Ruchu Drogowego 
Dziennik korespondencyjny
Dziennik przepisów Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
Dziennik przepisów MSWiA i KGP
Dwidencja faksów – przychodzących i wychodzących
Ewidencja książek
Ewidencja pracy wideorejestratora i fotorejestratora
Ewidencja wyjść
Książka doręczeń
Książka służby
Książka dyspozytora
Książka pracy przyrządu kontrolno – pomiarowego
Książka wydania broni (dyżurny KP Szczecin Nad Odrą)
Księga druków ścisłego zarachowania
Rejestr alkotestów pobranych do służby
Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
Rejestr decyzji dot. kierujących pojazdami
Rejestr kart Mrd5/1
Rejestr materiałów służbowych
Rejestr materiałów zabezpieczonych w archiwum
Rejestr nałożonych mandatów karnych
Rejestr pokwitowań na zatrzymane dokumenty
Rejestr protokołów kontroli z ustawy o transporcie drogowym
Rejestr skarg
Rejestr wydanych bloczków mandatów karnych
Rejestr wydanych bloczków pokwitowań na zatrzymane dokumenty
Rejestr wydanych notatników służbowych
Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
Skorowidz
Zeszyt odpraw

Wydział Konwojowy 
Dziennik korespondencyjny
Książka doprowadzeń osób
Książka służby w patrolach i obchodach
Dziennik telegramów wychodzących
Dziennik szkoleń
Książka wydarzeń
Dziennik przepisów 
Dziennik skarg
Książka służby konwojowej
Książka planowania i odpraw do służby
Książka wydania broni z pododdziału.
Książka dyspozytora
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia
Książka sprzętu łączności
Książka sprzętu informatyki
Książka wydania sprzętu łączności
Księga-druki ścisłego zarachowania
Ewidencja mandatów karnych - kredytowych
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów

Wydział Postępowań Administracyjnych
Dziennik korespondencyjny
Książki doręczeń
Rejestry teczek, dzienników i książek ewidencyjnych o charakterze jawnym
Rejestry poczty dla odpowiednich rodzajów przesyłek - zgodnie z wymogami przepisów
o pracy poczty specjalnej
Skorowidz imienny lub rzeczowy do dziennika korespondencyjnego
Rejestry (ewidencje) telegramów, faksów itp.
Rejestr resortowych i pozaresortowych aktów prawnych

Wydział Kontroli 

REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY PRACOWNIKÓW CYWILNYCH
REJESTR WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY PRACOWNIKÓW CYWILNYCH
REJESTR CHORÓB ZAWODOWYCH
REJESTR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCYCH NA STANOWISKU PRACU
REJESTR SKARG I WNIOSKÓW
REJESTR PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
REJESTR POLICYJNEGO TELEFONU ZAUFANIA
REJESTR „TELEFON 10 MINUT”
REJESTR TECZEK DOKUMENTÓW, DZIENNIKÓW I KSIĄŻEK EWIDENCYJNYCH
DZIENNIK KORESPONDENCYJNY
KSIĄŻKA DORĘCZEŃ PRZESYŁEK MIEJSCOWYCH
WYKAZ WYDANYCH DELEGACJI
KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO
KSIĄŻKA EWIDENCJI SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
EWIDENCJA URLOPÓW I ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
EWIDENCJA CZASU PRACY
EWIDENCJA WYJŚĆ W GODZINACH PRACY PRACOWNIKÓW
ROCZNE KARTY EWIDENCJI CZASU PRACY PRACOWNIKÓW CYWILNYCH
DZIENNIK PRZEPISÓW KGP, KWP, MSWiA I RÓŻNE
REJESTR UPOWAŻNIEŃ DO KONTROLI
KSIĄŻKA EWIDENCJI KLUCZY
EWIDENCJA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR FAKTUR, RACHUNKÓW I NOT INNYCH DOKUMENTÓW
DZIENNIK TELEGRAMÓW

Wydział Kadr i Szkolenia 
Ewidencja etatów policyjnych, korpusu służby cywilnej i nie objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń w jednostkach Policji województwa zachodniopomorskiego
Ewidencja etatów jednostek oraz zarządzeń i rozkazów organizacyjnych wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i komendantów miejskich/powiatowych Policji województwa zachodniopomorskiego
Elektroniczny rejestr osób zatrudnionych w jednostkach Policji województwa zachodniopomorskiego
Elektroniczny rejestr kandydatów do służby w Policji województwa zachodniopomorskiego (Centralny Rejestr Doboru Kadr)
Elektroniczny rejestr wniosków o wydanie legitymacji służbowych funkcjonariuszy jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego
Rejestr legitymacji służbowych pracowników jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego
Rejestr aktów prawnych
Ewidencja pieczęci i stempli użytkowanych w jednostkach Policji województwa zachodniopomorskiego
Ewidencja mienia pozostającego w dyspozycji Wydziału
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i innych dokumentów prowadzonych w formie zwartej w Wydziale


Archiwum KWP w Szczecinie
ewidencja archiwalna:
Rejestr spisów akt przekazanych kat. „B”
Rejestr spisów akt przekazanych kat. „A”
Spisy akt przekazanych i aneksy do spisów dla kat. „A” i „B”
Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” i „BE” archiwum
Protokoły brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE”
Spisy akt przekazanych do innych archiwów
Rejestr udostępnień akt z archiwum
Kartoteka akt wypożyczonych
Rejestr wydanych zaświadczeń
Komputerowa baza danych zasobu Archiwum KWP w Szczecinie
dokumentacji kancelaryjna:
Dzienniki korespondencyjne dla Spisów akt przekazanych wraz z dokumentacją przekazywaną do zasobu aktowego
Dzienniki korespondencyjne dla dokumentacji niejawnej 
Dziennik Ewidencji Wykonanych Dokumentów
Dziennik Ewidencji Wykonanych Kserokopii
Książka doręczeń
Rejestry przesyłek otrzymanych
Rejestry przesyłek nadanych
Rejestr protokołów brakowania akt kat. „BC” dla Wydziału Prezydialnego KWP w Szczecinie
Protokoły brakowania akt kat. „BC” komórek organizacyjnych KWP w Szczecinie, Oddziału Prewencji w Szczecinie oraz Zarządu w Szczecinie CBŚ KGP

Wydział Finansów 
Rejestr z teczek dokumentów i książek ewidencyjnych
Dzienniki korespondencyjne „jawne”
Dziennik korespondencyjny „Z”
Skorowidz do dzienników korespondencyjnych
Dziennik przepisów Komendanta Woj. Policji
Dziennik przepisów Komendanta Głównego Policji
Dziennik przepisów MSWiA
Dziennik przepisów „Różne”
Dziennik przepisów „niejawne”
Dziennik Ewidencji Wykonanych Dokumentów „DEWD”
Dziennik stanowiska komputerowego ODN
Rejestr akt brakowania kat BC”
Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
Książka ewidencji sprzętu łączności
Książka ewidencji kluczy
Ewidencja maszyn do liczenia
Inwentarz biblioteki
Ewidencja pieczęci i stempli
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka wyjść
Rejestr dokumentów w obiegu
Ewidencja zwolnień lekarskich
Ewidencja urlopów
Dziennik podręczny - dojazdy do służby
Dziennik podręczny - dopłaty do wypoczynku
Dziennik podręczny - faktury
Rejestr odstępstw
Rejestr podręczny - faktury
Rejestry umów - holowanie, parkowanie
Ewidencja korekt sprzedaży VAT
Ewidencje VAT - zakupów, budżet, dochody
Ewidencja czeków NBP i KB
Księga druków ścisłego zarachowani

Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji
Dziennik korespondencji
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Dziennik szkoleń
Księga inwentarzowa księgozbioru
Rejestr przepisów
Rejestr dowodów obrotu uzbrojeniem
Rejestr asygnat zespołu uzbrojenia
Ewidencje mundurowe
Ewidencje p.poż
Ewidencje kwaterunkowe, środków czystości, art. biurowych, druków
Ewidencje narzędzi w warsztacie rusznikarskim
Księgi ewidencji pozostałych materiałów i sprzętu
Książki obiektów budowlanych
Ewidencja nieruchomości
Ewidencja teczek mieszkaniowych
Ewidencja teczek budowlanych
Rejestr umów
Rejestr faktur
Rejestr zleceń
Ewidencja kluczy, pieczęci
Ewidencja delegacji
Książka doręczeń
Rejestr dokumentów brakowanych
Rejestr przesyłek
Rejestr kart ewidencyjnych psów i koni służbowych
Ewidencja środków trwałych
Rejestr wydatków

Wydział Transportu 
Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów
Dziennik korespondencyjny
Dziennik podawczy
Dziennik przepisów
Ewidencja godzin pracy pracowników cywilnych
Ewidencja grafików kierowców dyżurnych
Ewidencja magazynowa materiałów pędnych i smarów dla środków transportu
Ewidencja obrotów materiałów pędnych i smarów
Ewidencja ponadnormatywnego zużycia paliwa
Ewidencja sprzedaży
Ewidencja sprzętu kwaterunkowego w użytkowaniu Wydziału Zaopatrzenia
Ewidencja sprzętu w użytkowaniu Wydziału Informatyki i Łączności
Ewidencja sprzętu warsztatowego w użytkowaniu
Ewidencja sprzętu żywnościowego i umundurowania w użytkowaniu
Ewidencja szkód sprzętu transportowego
Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników cywilnych

Rejestr zezwoleń/upoważnień do prowadzenia pojazdów w Policji dot. policjantów i pracowników Policji: KWP w Szczecinie, SPAP w Szczecinie, OPP w Szczecinie, komendantów powiatowych/miejskich garnizonu zachodniopomorskiego.
Ewidencja wyjść
Ewidencja wykonanych obsług technicznych oraz napraw pojazdów w SO
Ewidencja zakupu ilościowo - wartościowa materiałów pędnych i smarów
Książka doręczeń
Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów do śmigłowca
Książka dyspozytora
Książka ewidencji obrotów MPiS
Książka ewidencji sprzętu MPiS
Książka ewidencji sprzętu - łączności i informatyka
Książka ewidencji sprzętu – techniki
Książka ewidencji sprzętu transport
Książka ewidencji wyjazdów
Książka ewidencji wypadków drogowych
Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów dla środków transportu
Książka magazynowa MPiS
Księga ewidencji sprzętu indywidualnego transportowego
Rejestr badań technicznych pojazdów
Rejestr faktur wpływających
Rejestr faktur, not i rachunków
Rejestr korespondencji wpływającej
Rejestr korespondencji wychodzącej
Rejestr numerów rejestracyjnych sprzętu transportowego
Rejestr otrzymanych i wydanych dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i naklejek służbowych
Rejestr środków trwałych
Rejestr ewidencji PŚT
Rejestr przychodów SO1
Rejestr rozchodów SO1
Rejestr rozchodów MPiS SO1
Rejestr zestawień kosztów
Rejestr główny zamówień publicznych
Rejestr zakupu części zamiennych
Rejestr usług
Rejestr sprzętu w użytkowaniu – użyczeniu
Rejestr urządzeń dozorowych

Wydział Łączności i Informatyki 
Zeszyt rozchodów
Zeszyt przychodów
Dziennik faktur
Dziennik korespondencyjny dokumentów jawnych
Dziennik przepisów Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów MSWiA
Dziennik ewidencji telegramów
Książka ewidencji kluczy
Książka doręczeń
Książka ewidencji sprzętu 
Książka wyjść
Księga środków trwałych
Zeszyt nadgodzin
Rejestr umów, użyczeń i darowizn
Rejestr asygnat przekazania
Rejestr faktur
Ewidencja pieczęci i stempli
Zeszyt delegacji
Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
Rejestr skarg i wniosków
Wykaz przesyłek nadanych, wydanych i poleconych

Wydział Psychologów 
Dziennik korespondencyjny
Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
Skorowidz do dziennika korespondencyjnego dla kandydatów do służby w Policji
Dziennik przepisów KWP, KGP
Dziennik korespondencyjny „Zastrzeżony”
Dziennik Ewidencji Wykonanych Dokumentów „Zastrzeżone”
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka ewidencji sprzętu komputerowego i sprzętu kwaterunkowego
Rejestr kandydatów do służby w Policji
Skorowidz do rejestru kandydatów do służby w Policji
Rejestr policjantów ubiegających się o podjęcie służby na określonych stanowiskach lub komórkach organizacyjnych jednostek Policji
Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych o charakterze jawnym
Ewidencja nadgodzin
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
Ewidencja urlopów pracowniczych
Ewidencja delegacji służbowych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji
Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych
Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów
Dziennik ewidencji wykonanych kopii
Dziennik korespondencji
Dziennik podawczy
Dziennik stanowiska ODN
Ewidencja czasu służby / pracy w godzinach nadliczbowych
Ewidencja wejść do strefy bezpieczeństwa
Kontrolny dziennik korespondencyjny skorowidz
Książka wejść i wyjść
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka ewidencji kluczy
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek – WKT-111
Rejestr korespondencji wpływającej/wypływąjacej
Rejestr postępowań sprawdzających
Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. BC
Rejestr umorzeń postępowań sprawdzających
Rejestr wydanych odmów wydania poświadczenia
Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
Rejestr zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych
Rejestr zaświadczeń przeszkolenia
Zeszyt kontroli wejść I wyjść oraz kontroli przebywania w strefie bezpieczeństwa
Zeszyt odpraw
Rejestr przepustek jednorazowych
Książka przebiegu służby
Książka dyspozytora
Rejestr Oświadczeń Majątkowych
Ewidencja sprzętu w użytkowaniu
Rejestr zwolnień lekarskich
Rejestr urlopów

Sekcja Współpracy Międzynarodowej Policji
Dziennik korespondencji
Dziennik przepisów
Książka ewidencji sprzętu
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Rejestr delegacji służbowych
Rejestr nadgodzin
Książka wyjść

Wydział Komunikacji Społecznej
Dziennik korespondencyjny
Dziennik przepisów KWP
Dziennik przepisów MSWiA, KGP
Dziennik korespondencyjny (zastrzeżone)
Dziennik przepisów (zastrzeżone)
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek (zastrzeżone)
Rejestr dzienników , książek ewidencyjnych (jawne)
Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – Technika Policyjna
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – Kwaterunek
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – Łączność i Informatyka
Ewidencja delegacji
Ewidencja urlopów
Rejestr nadgodzin
Książka wyjść
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Rejestr pieczątek
Ewidencja obecności  
Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Szczecinie
Dziennik korespondencyjny
Dziennik korespondencyjny kierownictwa KWP w Szczecinie
Dziennik podawczy korespondencji adresowanej do KWP w Szczecinie
Dziennik podawczy korespondencji adresowanej do kierownictwa KWP w Szczecinie
Dziennik podawczy imienny 
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Wykaz wydanych delegacji
Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
Książka ewidencji sprzętu łączności i informatyki
Ewidencja urlopów
Rejestr korespondencji wpływającej
Rejestr korespondencji wychodzącej
Dziennik przepisów i upoważnień KWP w Szczecinie
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów MSWiA
Dziennik przepisów „Różne”
Rejestr pobieranych kluczy
Ewidencja udziału sztandaru KWP w uroczystościach
Książka odpraw
Książka wydania broni
Książka kontroli broni
Książka dyspozytora


Oddział Prewencji Policji w Szczecinie
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek dokumentów niejawnych
Dziennik korespondencyjny dokumentów niejawnych 
Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów
Dziennik przepisów niejawnych
Dziennik stanowiska komputerowego ODN
Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych (DEWMK)
Rejestr teczek, dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych
Dziennik korespondencyjny dokumentów jawnych
Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
Wykazy przesyłek 
Zeszyt absencji i urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych policjantów i  
  pracowników  
Dziennik przepisów Dowódcy OPP w Szczecinie
Dziennik przepisów KGP
Dziennik przepisów MSWiA
Dziennik przepisów KWP w Szczecinie 
Ewidencja pieczęci i stempli w jednostce 
Rejestr delegacji służbowych
Rejestr brakowania kat. BC
Książka doręczeń przesyłek miejscowych 
Książka wyjść w godzinach służbowych
Zeszyt wchodzących do strefy bezpieczeństwa 
Dziennik szkolenia kompanii i grupy dowódcy 
Rejestr notatników służbowych 
Rejestr notatników służbowych dla dyżurnych OPP 
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
Książka służby patrolowej
Książka kontroli służby
Zeszyt nadgodzin 
Książka wydawania środków łączności  
Książka dyspozytora
Książka ewidencji kluczy
Książka ewidencji sprzętu – ambulatorium
Książka ewidencji sprzętu żywnościowego
Książka ewidencji sprzętu mundurowego
Książka ewidencji wyposażenia specjalnego
Książka ewidencji sprzętu – kwaterunek
Książka ewidencji sprzętu kulturalno-oświatowego i gospodarczego 
Księga ewidencji sprzętu – kotłownia 
Rejestr ewidencji sprzętu łączności i informatyki
Ksiązka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – uzbrojenie
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia wg numerów
Książka sprzętu uzbrojenia wydanego oficerom
Książka sprzętu uzbrojenia przydzielonego podoficerom i szeregowym
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia 
Książka kontroli sprzętu uzbrojenia – dyżurny OPP
Książka odpraw służbowych 
Książka służby dyżurnego 
Książka wydania i zdania broni z pododdziału
Książka wydania środków łączności
Książka wydawania radiotelefonów
Rejestr sprzętu poza stanem 
Rejestr spraw o wykroczenia 
Księga druków ścisłego zarachowania - mandaty karne 
Księga druków ścisłego zarachowania (pokwitowania za zatrzymane prawa jazdy i dowody rejestracyjne)
Księga druków ścisłego zarachowania zużytych pokwitowań za zatrzymane prawa jazdy i dowody rejestracyjne)
Księga kasowania grzywien nałożonych w drodze mk gotówkowych 
Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami ALCO-SENSOR 
Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
Rejestr przebiegu badań alkomatem
Rejestr postępowań dyscyplinarnych
Rejestr postępowań wyjaśniających
Rejestr postępowań szkodowych
Rejestr wypadków
Rejestr postępowań skargowych
Rejestr przyjęć interesantów
Książka kontroli sanitarnej 
Rejestr wydanych zaświadczeń
Księga kasowa
Rejestr tankowania i pracy agregatów prądotwórczych 
Księga wydawania nawigacji 
Księga rewizyjna urządzenia ciśnieniowego 
Księga rewizji hydroforni 
Zeszyt pobierania kart FLOTA 
Książka ewidencji zużycia MPiS
 

 

 

SPAP w Szczecinie
Dziennik korespondencyjny
Skorowidz
Dziennik przepisów
Ewidencja pieczęci
Zeszyt ewidencji wydawanych poleceń wyjazdu
Książka wydawania kluczy alarmowych
Dziennik szkolenia Plutonu Szturmowego SPAP
Dziennik szkolenia Zespołu Minersko – Pirotechnicznego
Książka przyjmowania i wydawania broni
Książka ewidencji sprzętu - mundurówka 
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia - broń
Książka ewidencji sprzętu nurkowego
Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia – amunicja
Dziennik podawczy
Książka ewidencji sprzętu kulturalno – oświatowego
Książka ewidencji sprzętu techniki policyjnej
Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego p. poż. gospodarczy
Książka służby
Książka materiału w jednostce użytkującej
Ewidencja wyjść w godzinach służby
Książka eksploatacji agregatu prądotwórczego
Książka pełnienia służby dyżurnego 
Książka ewidencji sprzętu optycznego i nurkowego
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - kamizelki kuloodporne i hełmy
Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – materiały pirotechniczne i sprzęt specjalistyczny
Książka ewidencji sprzętu
Książka doręczeń przesyłek miejscowych
Książka wydarzeń
Książka dyspozytora
Dziennik urlopów funkcjonariuszy SPAP
Książka wydawania stacji
Rejestr upoważnień do nadania i odbioru przesyłek niejawnych
Rejestr brakowania akt
Książka kontroli sanitarnej
Książka nadgodzin


 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 03.03.2010
Data modyfikacji : 02.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry