Dostęp do informacji publicznej - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została opublikowana na stronie podmiotowej BIP KWP w Szczecinie, prosimy o przekazywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej listem tradycyjnym lub elektronicznym na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Wydział Komunikacji Społecznej
ul. Małopolska 47

70-515 Szczecin
e-mail: wks@sc.policja.gov.pl

(rozmiar załącznika nie może przekraczać 5 MB)

tel. 47 78 11 408

 

Mając na celu usprawnienie procedury udostępniania informacji publicznej zachęcamy Państwa do zapoznania się z przepisami ustaw:

 • o dostępie do informacji publicznej,

 • o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

oraz do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej, przygotowanego przez KWP w Szczecinie:

      wniosek
 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że:

 • obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie (zob. uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II SAB 372/03 z dnia 20 listopada 2003 r.);

 • przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie znajdują zastosowania w przypadku ubiegania się o udzielenie informacji o obowiązującym stanie prawnym oraz stosowaniu prawa w konkretnych sprawach indywidualnych (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II SA 3301/02 z dnia 19 grudnia 2002 r.).

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Szcze­­cinie. Kontakt: ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, tel. 47-78-12-940, 47-78-12-942, 47-78-12-943, 47-78-12-944 w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30, faks 47-78-12-923.

 • Ko­mendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Oso­bo­wych. Adres mailowy: iod.kwp@sc.policja.gov.pl.

 • Pani / Pana dane osobowe:

  - będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią / Pana korespondencji;

  - będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o Policji lub Kodeksu pos­tę­powania adminis­tracyjnego oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

  - będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

  - nie będą wykorzystywane w celu profilowania;

  - będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obo­wią­zującymi przepisami prawa.

 • Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trze­ciego.

 • Przysługuje Pani / Panu prawo:

  - dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Pre­ze­sa Urzędu Ochrony Danych Oso­bowych.

 • Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych roz­pat­rzenie wniesionej przez Panią / Pana korespondencji nie będzie możliwe.

   

   

Metryczka

Data publikacji : 26.02.2010
Data modyfikacji : 25.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry